معنای واژه‌های «بارگی - گُرد - عنان - ترگ» به‌ترتیب در کدام گزینه آمده است؟

گزینه یک

اسب - پهلوان - افسار اسب - کلاه‌خود

گزینه دو

ماده - شجاع - افسار - لباس جنگی

گزینه سه

اسب - پهلوان - خودداری - زره

گزینه چهار

میوه - پهلوان - افسار اسب - کلاه‌خود

گزینه 1

تنها در این گزینه واژه‌ها درست معنا شده‌اند.

به بالای صفحه بردن