معنای واژه‌های «رقعه – مولع – اهلیت – نوال» به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟

گزینه یک

نامه – آزمند – لیاقت – بخشش‌ها

گزینه دو

نوشته – ثروتمند – شایستگی – ناله‌ها

گزینه سه

نوشته – طمعکار – ثروتمندی – نوعی ساز

گزینه چهار

نامه – پی در پی – لیاقت – عطاها

گزینه 1

رقعه: نامه / مولع: از «ولع» می‌آید به معنای طمعکار و آزمند / اهلیت: شایستگی و لیاقت / نوال: بخشش و توشه

به بالای صفحه بردن