معنای واژه‌های «غَنا – رعب – مَد – مشیّت» به‌ترتیب در کدام گزینه آمده است؟

گزینه یک

آواز خوش – ترس و وحشت – بالا آمدن آب دریا – ارادۀ الهی

گزینه دو

بی‌نیازی – ترس و وحشت – بالا آمدن آب دریا – ارادۀ الهی

گزینه سه

صدای موسیقی – لرزش – کشیده شدن – خواست خدا

گزینه چهار

بی‌نیازی – رعشه – پایین رفتن آب دریا – خواست پروردگار

گزینه 2

تنها در این گزینه معنای تمام واژه‌ها درست است.

به بالای صفحه بردن