معنای واژه‌های «لئیم – بدایت – معاملت – انهار» به‌ترتیب در کدام گزینه آمده است؟

گزینه یک

پست – آغاز – داد و ستد – جوی‌ها

گزینه دو

فرومایه – شعر ناگهانی سرودن – کار – نهرها

گزینه سه

بدبخت – شروع – معامله – جوی‌ها

گزینه چهار

فرومایه – اندیشیدن – داد و ستد – نهرها

گزینه 1

فقط در این گزینه معنای همۀ واژه‌ها درست آمده است.

به بالای صفحه بردن