معنای واژه‌های «محاسن، وقاحت، مهیب، سطور» در کدام گزینه آمده است؟

گزینه یک

ریش، بی‌‌شرمی، زشت، نوشته‌ها

گزینه دو

نیکی‌ها، بی‌حیایی، ترسناک، چارپایان

گزینه سه

ریش، بی‌شرمی، ترسناک، جمع سطر

گزینه چهار

نیکی‌ها، زشتی، هولناک، نوشته‌ها

گزینه 3

تنها در این گزینه معنای همۀ واژه‌ها درست آمده است.

به بالای صفحه بردن