معنای واژه‌های مشخص شده در بیت‌های کدام گزینه یکسان است؟

گزینه یک

همتم بدرقۀ راه کن ای طایر قدس
که دراز است ره مقصد و من نوسفرم
چشم تشنه چو کرده بود تباه
آب ناداده کرد همّت راه

گزینه دو

چون سماع آمد ز اول تا کران
مطرب آغازید یک ضرب گران
دید پر روغن دکان و جامه چرب
بر سرش زد، گشت طوطی کل ز ضرب

گزینه سه

خیال مذهب او گر رسد به کشور روم
همه مسیح‌پرستان شوند چون ابدال
جمله عالم زین سبب گمراه شد
کم کسی ز ابدال حق آگاه شد

گزینه چهار

بزد بر کمربند گردآفرید زره بر برش یک به یک بردرید کسی برد خرمن که تخمی فشاند بر آن خورد سعدی که بیخی نشاند

گزینه 3

گزینۀ 1: همّت ( در بیت نخست): دعا // همّت (در بیت دوم): خواست و قصد گزینۀ 2: ضرب (در بیت نخست): آهنگ و ریتم // ضرب (در بیت دوم): زدن، ضربه زدن گزینۀ 3: اَبدال (در هر دو بیت): مردان خدا، بزرگان دین اسلام گزینۀ 4:‌ بر (در بیت نخست): آغوش، پهلو // بر (در بیت دوم): میوه و محصول

به بالای صفحه بردن