معنای واژه‌های «میغ – خواجه‌وش – ابدال – مُشک» به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟

گزینه یک

ابر – مانند ارباب – مردان کامل – مادۀ خوشبو

گزینه دو

میخ – ثروتمند – نیکان – مادۀ خوشبو

گزینه سه

ابر – همانند بزرگان – نیکان – کوزه

گزینه چهار

آسمان – کدخدامنش – مردان کامل – کوزه

گزینه 1

تنها در این گزینه معنای همۀ واژه‌ها درست است.

به بالای صفحه بردن