معنای واژه‌های «پدرام - ویله - دژ- کُنام» به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟

گزینه یک

خرّم - ناله - حصار- آشیانه

گزینه دو

نیکو - رها- دیوار قلعه - لانه

گزینه سه

شاد - فریاد - قلعه - نیام

گزینه چهار

خجسته - فغان - حصار - غلاف شمشیر

گزینه 1

معنای واژگان: پدرام: آراسته، سبز و خرم، شاد/ ویله: صدا، آواز، ناله/ دژ: حصار، قلعه/ کنام: آشیانه

به بالای صفحه بردن