معنای واژگان «ملک تعالی، نقض، کید و عداوت» به‌ترتیب در کدام گزینه آمده است؟

گزینه یک

خداوند والامرتبه، شکستن، فریب، دشمنی

گزینه دو

خدای بزرگ، شکستن عهدوپیمان، دشمنی، کینه

گزینه سه

خداوند والامرتبه، بدعهدی، بی‌وفایی، دشمنی

گزینه چهار

خدای تعالی، بدرفتاری، فریب، حمله

گزینه 1

معنی واژگان صورت سؤال: ملک تعالی: خداوند والامرتبه/ نقض: شکستن، شکستن عهدوپیمان/ کید: حیله و فریب/ عداوت: دشمنی

به بالای صفحه بردن