معنای واژگان ( کیوان ، ضَیعَت ، بیغوله ، خایب ) در کدام گزینه درست است؟

گزینه یک

سیارۀ زحل ، زمین زراعی ، استراحت ، پشیمان

گزینه دو

سیارۀ زحل ، زمین زراعی ، گوشه ، نا امید

گزینه سه

سیارۀ زهره ، از دست رفته ، گوشه ، پشیمان

گزینه چهار

سیارۀ زهره ، از دست رفته ، استراحت ، نا امید

گزینه 2

معنی درست واژگان: (کیوان : سیارۀ زحل) ، (ضَیعَت : زمین زراعتی، زمین کشاورزی)، (بیغوله: گوشه ، کنج) ،(خایب : بی‌بهره ، نا امید)

به بالای صفحه بردن