معنای واژۀ «استماع» در کدام گزینه آمده است؟

گزینه یک

دیدم دهنی و رفتم از هوش دیدی که به هیچ مرده بودم؟

گزینه دو

تا رفتنش ببینم و گفتنش بشنوم از پای تا به سر همه سمع و بصر شدم

گزینه سه

آن‌جا که عقاب پر بریزد از پشۀ لاغری چه خیزد؟

گزینه چهار

مخور طعمه جز خسروانی خورش که جان یابدت زان خورش پرورش

گزینه 2

«استماع» به‌معنای شنیدن است از اینرو با گزینۀ 2 که در آن واژۀ «بشنوم» به‌کار رفته مطابقت دارد.

به بالای صفحه بردن