معنای واژۀ «افسرده» در کدام گزینه متفاوت است؟

گزینه یک

از کنار من افسردۀ تنها تو مرو دیگران گر همه رفتند خدا را تو مرو

گزینه دو

ما افسرده دلان ساکن کوی غم و دردیم در عشق شکست خورده ولی توبه نکردیم

گزینه سه

کمی ستاره بریز آسمانم افسرده‌ست کسی درون نگاهم گمان کنم مرده‌ست

گزینه چهار

آتشی خواهم دل افسرده را بریان در او در کمین خرمن جان شعله‌ها پنهان در او

گزینه 3

در این گزینه «افسرده» به معنای «منجمد» و در گزینه‌های دیگر به معنای «غمگین» است.

به بالای صفحه بردن