معنای واژۀ «بوم» در کدام گزینه متفاوت است؟

گزینه یک

وین بوم محنت از پی آن تا کند خراب بر دولت آشیان شما نیز بگذرد

گزینه دو

چو ایران نباشد تن من مباد بدین بوم و بر زنده یک تن مباد

گزینه سه

چنین داد پاسخ که یک روزگار گذر کرد بر بوم ما شهریار

گزینه چهار

نمانیم کین بوم ویران کنند همی غارت از شهر ایران کنند

گزینه 1

در این گزینه «بوم» به معنای «جغد» است اما در گزینه‌های دیگر به معنای «سرزمین» است.

به بالای صفحه بردن