معنای واژۀ «خذلان» در کدام بیت آمده است؟

گزینه یک

چارۀ ما ساز که بیچاره‌ایم گر تو برانی به که روی آوریم؟

گزینه دو

ای مفتخر به طالع مسعود خویشتن تاثیر اختران شما نیز بگذرد

گزینه سه

گر کام دوست کشتن سعدیست باک نیست اینم حیات بس که بمیرم به کام دوست

گزینه چهار

گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی

گزینه 1

«بیچاره» در این گزینه معنای واژۀ «خذلان» است.

به بالای صفحه بردن