معنای واژۀ «دولت» در کدام بیت متفاوت است؟

گزینه یک

دولت فقر خدایا به من ارزانی دار کین کرامت سبب حشمت و تمکین من است

گزینه دو

وین بوم محنت از آن تا کند خراب بر دولت آشیان شما نیز بگذرد

گزینه سه

دفتر ز شعر و گفته بشوی و دگر مگوی الا دعای دولت سلجوق شاه را

گزینه چهار

باورم نیست ز بد عهدی ایام هنوز قصۀ غصه که در دولت یار آخر شد

گزینه 3

در این گزینه «دولت» به معنای «حکومت» است و در گزینه‌های دیگر به معنای «بخت و اقبال» است.

به بالای صفحه بردن