معنای واژۀ «رمه» در کدام گزینه آمده است؟

گزینه یک

دارم از زلف سیاهش گله چندان که مپرس که چنان زو شده‌ام بی سروسامان که مپرس

گزینه دو

گله از فراق یاران و جفای روزگاران نه طریق توست سعدی کم خویش گیر و رستی

گزینه سه

چون که گله باز گردد از ورود پس فتد آن بز که پیشاهنگ بود

گزینه چهار

از دست عزیزان گله‌ای نیست گر هم گله‌ای هست دگر حوصله‌ای نیست

گزینه 3

«گله» به معنای «رمه» است که در گزینۀ 3 آمده است.

به بالای صفحه بردن