معنای واژۀ «فضل» در كدام گزينه متفاوت است؟

گزینه یک

الهی فضل خود را يار ما كن
ز رحمت يک نظر در كار ما كن

گزینه دو

و از فضل و رحمت كردگار نااميد نبايد شد.

گزینه سه

مردی اهل بود و فضل داشت از شعر و ادب.

گزینه چهار

فضل خدای را كه تواند شمار كرد؟ يا كيست آنكه شكر يكی از هزار كرد؟

گزینه 3

گزينه‌های (1)، (2) و (4) به معنای لطف و بخشش و در گزينۀ (3) به معنای دانش است.

به بالای صفحه بردن