معنای واژۀ «مهر» در کدام گزینه متفاوت است؟

گزینه یک

گفتم ز مهرورزان رسم وفا بیاموز گفتا ز خوبرویان این کار کمتر آید

گزینه دو

هر کاو نکاشت مهر و ز خوبی گلی نچید در رهگذار باد نگهبان لاله بود

گزینه سه

خداوند کیهان و گردان‌سپهر فروزندۀ ماه و ناهید و مهر

گزینه چهار

ای مهر تو در دل‌ها وی مُهر تو بر لب‌ها وی شور تو در سرها وی سرّ تو در جان‌ها

گزینه 3

تنها در این گزینه واژۀ «مهر» به‌معنای «خورشید» به‌کار رفته درحالی‌که در گزینه‌های دیگر به معنای «محبت» است.

به بالای صفحه بردن