معنای واژۀ «نقض» در بیت زیر چیست؟ «تا عهد تو در بستم عهد همه بشکستم بعد از تو روا باشد نقض همه پیمان‌ها»

گزینه یک

دلکش

گزینه دو

مخالف

گزینه سه

شکستن

گزینه چهار

متناقض

گزینه 3

معنای دقیق واژۀ «نقض» شکستن و زیر پا نهادن است.

به بالای صفحه بردن