معنای واژۀ «کجا» در کدام گزینه متفاوت است؟

گزینه یک

ای هدهد صبا به سبا می‌فرستمت بنگر که از کجا به کجا می‌فرستمت

گزینه دو

یکی خوب چهره پرستنده دید
کجا نام او بود ماه آفرید

گزینه سه

همان کن کجا با خرد در خورد دل اژدها را خرد بشکرد (شکار کند)

گزینه چهار

ز مرزی کجا مرز خرگاه بود ازو زال را دست کوتاه بود

گزینه 1

در گزینۀ «1» کجا، قید پرسشی و در سایر گزینه‌ها حرف ربط به معنای «که» است.

به بالای صفحه بردن