معنای واژۀ «گران» در کدام بیت متفاوت است؟

گزینه یک

به گرز گران دست برد اشکبوس زمین آهنین شد سپهر آبنوس

گزینه دو

راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد شعری بخوان که با او رطل گران توان زد

گزینه سه

بعد از کیان به ملک سلیمان نداد کس این ساز و این خزینه و این لشکر گران

گزینه چهار

من و هم‌صحبتی اهل ریا دورم باد از گرانان جهان رطل گران ما را بس

گزینه 3

در گزینه‌های دیگر «گران» به‌معنای سنگین و در این گزینه به‌معنای «انبوه» فراوان است.

به بالای صفحه بردن