معنای چند واژه درست است؟ «نجابت: اصالت - قرابت: خویشاوندی - تالاب: آبگیر - رفیع: بلندی - عامل: کارگر - غبطه: رشک بردن - محنت: رسوایی»

گزینه یک

سه

گزینه دو

چهار

گزینه سه

پنج

گزینه چهار

شش

گزینه 2

واژگانی که معنای نادرستی دارند: رفیع: مرتفع، بلند / عامل: حاکم، والی / محنت: اندوه، غم

به بالای صفحه بردن