معنای چند واژه در برابر آن نادرست است؟ (خیره: سرگشته) (یله: گستاخ) (نادره: بی‌نظیر) (فراغ: جدایی) (زهی: پاکیزه) (تعلیل: دلیل آوردن)

گزینه یک

یک

گزینه دو

دو

گزینه سه

سه

گزینه چهار

چهار

گزینه 3

یله: رها شده / فراغ: آسایش / زهی: خوشا [واژه‌های ذکر شده نادرست معنا شده‌اند.]

به بالای صفحه بردن