معنای چند واژه در مقابل آن غلط نوشته شده است؟ (طالع: بخت)، (خرگه: سراپرده)، (بقا: نابودی)، (رمه: گله)، (رونق: آبادانی)، (شبان: چوپان)، (داد: عدل)، (خذلان: بی بهرگی)

گزینه یک

یک

گزینه دو

دو

گزینه سه

سه

گزینه چهار

چهار

گزینه 1

تنها واژه‌ای که غلط معنا شده است: بقا به معنای جاودانگی است.

به بالای صفحه بردن