معنای چند واژه در واژه‌های زیر غلط است؟ جنود (لشکر) - خور (زمین هموار) - وسواس (دودلی) - سوله (انبار فلزی) - رعب (هراس) - سردمدار (زورگو) - تکلف (خودنمایی) - اسوه (پیشوا)

گزینه یک

دو

گزینه دو

سه

گزینه سه

چهار

گزینه چهار

پنج

گزینه 2

جنود ← لشکریان خور ← زمین پست سردمدار ← رئیس نکته: «پست» به معنای نشیب و سرازیری است؛ اما «هموار» به معنی مسطح و صاف است.

به بالای صفحه بردن