معنای چند واژه در کمانک روبه‌روی آن درست نیامده است؟ (با تغییر) هژیر (هشیار)، مدبّر (چاره‌گر)، پدرام (افسرده)، جاه (درجه)، کاموس (پادشاه تورانی)، بردمیدن (برخاستن)، تاوان (غرامت)، کیش (تیردان)، غارب (میان دو کتف)

گزینه یک

یک

گزینه دو

دو

گزینه سه

سه

گزینه چهار

چهار

گزینه 2

پدرام: شاد، نیکو، آراسته (پژمان: غمگین و افسرده) کاموس: از فرماندهان زیردست افراسیاب؛ افراسیاب پادشاه تورانیان بود.

به بالای صفحه بردن