معنای چند واژه در کمانک روبه‌روی آن درست نیامده است؟ سیرت (بدسرشت)، نغز (شکستن)، عشرت (لهو)، طَرَب (سرور)، سودا (اندیشه)، جفا (بی‌وفایی)، مغربی (متعلق به مراکش)، تقریر (به نیکی یاد کردن)

گزینه یک

یک

گزینه دو

دو

گزینه سه

سه

گزینه چهار

چهار

گزینه 3

سیرت: روش، مجازاً باطن (بدسیرت: بدسرشت) // «نقض» را با «نغز» اشتباه نگیرید. // تقریر: بیان کردن

به بالای صفحه بردن