معنای چند واژه در کمانک روبه‌روی آن درست نیامده است؟(با تغییر) بسیج (نیروی نظامی)، چنبر (دایره)، اکرام (احترام)، تمایز (جدا کردن)، غایی (بی‌نهایت)، جولقی (سر برهنه)، اشباه (کالبدها)، دمان (مهیب)، کوس (دهل)، دستمایه (سرمایه)، خذلان (بی‌بهرگی از یاری)، غیاث (فریادرس)

گزینه یک

دو

گزینه دو

سه

گزینه سه

چهار

گزینه چهار

پنج

گزینه 3

معنای «بسیج، غایی، جولقی و اشباه» اشتباه آمده است.

به بالای صفحه بردن