معنای چند واژه در کمانک روبه‌روی آن درست آمده است؟ دمان (دودمان)، خطّه (سخنرانی و وعظ)، سمند (اسب سرکش)، ویله (رها و آزاد)، مسلّم داشتن (تحمیل نمودن)، خبث (پلیدی)، مفلس (ریاکار)، مایه (دارایی)

گزینه یک

دو

گزینه دو

سه

گزینه سه

چهار

گزینه چهار

پنج

گزینه 1

«دمان» را با «دودمان» اشتباه نگیرید. // «خطّه» را با «خطبه» اشتباه نگیرید. // «سمند» را با «توسن» اشتباه نگیرید. // «ویله» را با «یله» اشتباه نگیرید. // مسلّم داشتن: حتمی دانستن، باور کردن // مفلس: تهیدست، درویش و بی‌چیز

به بالای صفحه بردن