معنای چند واژه مقابل آن غلط نوشته شده است؟ « گبر : خفتان / برگاشتن : روی برگردانیدن / رنجه : آزرده / ستوه : درمانده / دمان : نفس‌زنان / خیره : خسته »

گزینه یک

یک

گزینه دو

دو

گزینه سه

سه

گزینه چهار

چهار

گزینه 3

برگاشتن : برگردانیدن / خیره : بیهوده ، سرگشته / دمان: خروشنده، هولناک

به بالای صفحه بردن