معنای کدام واژه با‌توجه به املای آن درست است؟

گزینه یک

تعلل: بهانه آوردن

گزینه دو

برازنده‌گی: لیاقت

گزینه سه

معلوف: خو گرفته

گزینه چهار

سبیان: کودکان

گزینه 1

ویرایش غلط‌های املایی: برازندگی / مالوف / صبیان

به بالای صفحه بردن