معنای کدام واژه در مقابل آن نادرست است؟

گزینه یک

نادره: زیبا

گزینه دو

نمط: روش

گزینه سه

خاییدن: به دندان نرم کردن

گزینه چهار

هنگامه: هیاهو

گزینه 1

نادره: کمیاب

به بالای صفحه بردن