معنای کلمۀ «غنا» در کدام بیت آمده است؟

گزینه یک

چه نسبت است به رندی صلاح و تقوی را
سماع وعظ کجا نغمۀ رباب کجا

گزینه دو

گواهی دهم کاین سخن‌ها از اوست تو گویی دو گوشم پرآواز اوست

گزینه سه

فرو ماند شه را در آن دستگاه
که یک تخت را برنتابد دو شاه

گزینه چهار

شعر حافظ همه بیت‌الغزل معرفت است آفرین بر نفس دلکش و لطف سخنش

گزینه 1

غنا به معنای سرود، نغمه، آوازخوانی و دستگاه موسیقی است که در بیت گزینۀ «1» «نغمه» دیده می‌شود.

به بالای صفحه بردن