معنای کنایی «زیر سنگ آوردن» در بیت زیر چیست؟ «پیاده ندیدی که جنگ آورد سر سرکشان زیر سنگ آورد»

گزینه یک

با سنگ زخمی کردن

گزینه دو

سنگسارکردن

گزینه سه

اسیر کردن

گزینه چهار

شکست دادن

گزینه 4

«زیر سنگ آوردن» به‌معنای «شکست دادن» است.

به بالای صفحه بردن