معنی «بر» در بیت زیر، به ترتیب در کدام گزینه درست آمده است؟ «بزد بر کمر بند گرد آفرید زره، بر برش یک به یک بر درید»

گزینه یک

روی – روی – سینه – پیشوند فعل

گزینه دو

پیشوند فعل – روی – روی – سینه

گزینه سه

سینه – روی – پیشوند فعل – روی

گزینه چهار

روی – سینه – پیشوند فعل – روی

گزینه 1

بَر (اوّل) روی بَر (دوم) روی بَر (سوم) سینه بَر (چهارم) پیشوند فعل

به بالای صفحه بردن