معنی بیت «در بن این پردۀ نیلوفری / کیست کند با چو منی همسری» در کدام گزینه به‌طور کامل ذکر شده است؟

گزینه یک

در خانه‌ای با پرده‌های آبی رنگ چه کسی با من ازدواج خواهد کرد؟

گزینه دو

در زیر آسمانِ آبی چه کسی توانایی رقابت با من را دارد؟

گزینه سه

در اوج آسمانِ آبی آیا کسی توانایی رقابت با من را دارد؟

گزینه چهار

چه کسی می‌تواند ازدواج مرا در زیر پرده و حجابی پنهان کند؟

گزینه 2

گزینۀ 2 به‌طور کامل این بیت را توضیح داده است، گزینۀ 3 هم شبیه به 2 است اما با دقت در کلمۀ بن که اینجا به معنی زیر آمده است گزینۀ 3 رد می‌شود.

به بالای صفحه بردن