معنی جمله مشخص شده در عبارت زیر چیست ؟ پادشاه خجل گشت و دفع مضرّت عامل بفرمود در حال .»

گزینه یک

در همان جا ، فرمان داد که عامل این فتنه را پیدا کنند .

گزینه دو

فوری دستور داد که آن حاکم ظالم را عزل کردند.

گزینه سه

فرمان داد تا شخص زیان رساننده را مجازات کنند .

گزینه چهار

در همان موقعیت به بررسی ظلم و ستم آن والی پرداخت .

گزینه 2

درحال: فوراً/ عامل: حاکم

به بالای صفحه بردن