معنی درست واژه‌های «تقریر، مولع، خُنُک، ملال» به‌ترتیب در کدام گزینه آمده است؟

گزینه یک

بیان کردن، شیفتگی، خوشا، افسردگی

گزینه دو

بیان، بسیار مشتاق، نیکا، اندوه

گزینه سه

اقرار، حریص، خوش، پژمرده

گزینه چهار

بیان، طمع، نیکا، اندوه

گزینه 2

معنی درست واژه‌ها: تقریر: بیان، بیان کردن / مولع: شیفته، بسیار مشتاق، حریص، آزمند / خنک: خوشا، نیکا / ملال: اندوه، پژمردگی، افسردگی

به بالای صفحه بردن