معنی درست واژه‌های «دلاک – برنشین – باز شدن – بیشه» در کدام گزینه آمده است؟

گزینه یک

کیسه‌کش – بنشین – رفتن – ناتوان

گزینه دو

کیسه‌کش – سوار شو – رفتن – جنگل کوچک

گزینه سه

مشت و مال‌دهنده – سوار شو – گشودن – جنگل کوچک

گزینه چهار

کیسه‌کش – بنشین – رفتن – نیزار

گزینه 2

توجّه داشته باشید که در گزینۀ «3» معنای همۀ واژه‌ها به‌جز «باز شدن» درست است. در گذشته، شدن به معنای رفتن بوده است.

به بالای صفحه بردن