معنی درست واژۀ «زهی» چیست؟

گزینه یک

چلۀ کمان

گزینه دو

خوشا

گزینه سه

غلام

گزینه چهار

تیر‌کمان

گزینه 2

زهی : خوشا

به بالای صفحه بردن