معنی درست و دقيق جملۀ «و در دفع مكايد دشمن تأخير صواب نبيند» در كدام گزينه آمده است؟

گزینه یک

و در دورساختن حيله‌های دشمن، به عقب انداختن را درست نمی‌داند.

گزینه دو

و در مقابله با حيله‌های دشمن، عجله كردن را به مصلحت می‌داند.

گزینه سه

و در مقابل كينه‌های دشمن، به عقب انداختن را درست نمی‌داند.

گزینه چهار

و در دور ساختن از كينه‌های دشمن، به عقب انداختن را به مصلحت نمی‌داند.

گزینه 1

گزينۀ (1) معنای درست و دقيق و مرتب‌شدۀ عبارت سوال است.

به بالای صفحه بردن