معنی مقابل چند واژه نادرست است؟ (غایی: نهایی)، (نثار: افشان)، (افلاک: آسمان)، (برگاشتن: برگشتن)، (مدبّر: چاره‌گر)، (خلنگ: نوعی درخت بسیار سخت)، (باره: حصار)، (بهیمه: ستور)، (اشرف: افراشته‌تر)

گزینه یک

دو

گزینه دو

سه

گزینه سه

چهار

گزینه چهار

پنج

گزینه 3

معنی درست واژه‌ها: نثار: افشاندن، پیشکش کردن افلاک: آسمان‌ها، جمع فلک برگاشتن: برگردانیدن خلنگ: نام گیاهی است، علف جارو

به بالای صفحه بردن