معنی مقابل کدام گروه واژه‌ها درست است؟ الف - پلاس: جامه‌ای خشن و پشمینه که درویشان پوشند. ب - خانقاه: محل اجتماع درویشان و مرشدان را گویند. ج - تقریظ: اشعار ستایش‌آمیز دربارۀ یک شخص یا یک کتاب د - مکاری: کسی که با مکر و حیله بر گروهی مسلّط می‌شود.

گزینه یک

الف، ب

گزینه دو

الف، ج

گزینه سه

ب، د

گزینه چهار

ج، د

گزینه 1

موارد نادرست: «ج»: تقريظ: نوشتن يادداشتي ستايش‌آميز دربارۀ يک کتاب «د»: مکاري: کسي که اسب و شتر و الاغ کرايه مي‌دهد يا کرايه مي‌کند.

به بالای صفحه بردن