معنی هر یک از واژه‌های «ضایع و جافی» به‌ترتیب کدام است؟

گزینه یک

تباه شدن، ستم

گزینه دو

تلف شدن، ستمگر

گزینه سه

تباه، ستم دیده

گزینه چهار

تلف، ستمگر

گزینه 4

ضایع مصدر نیست پس گزینۀ 1 و 2 رد می شود و گزینۀ 3 هم پاسخ نیست زیرا جافی صفت فاعلی است نه مفعولی.

به بالای صفحه بردن