معنی واژه‌هایِ «زهی ـ صاحب‌دل ـ جفا ـ مرحمت» به ترتیب، در کدام ابیات آمده است؟ الف) ترسی که کسی نیز دل من برباید ب) در نابستۀ احسان گشاده است ج) دعا کرد بسیار و کرد آفرین د) چو هنگام برگشتن شاه بود کس دل نرباید به ستم چون تو ربایی به هرکس آنچه می‌بایست داده است فراوان بمالید رخ بر زمین پدر زان سخن خود کی آگاه بود

گزینه یک

ب ـ الف ـ د ـ ج

گزینه دو

ب ـ د ـ الف ـ ج

گزینه سه

ج ـ الف ـ د ـ ب

گزینه چهار

ج ـ د ـ الف ـ ب

گزینه 4

زهی: هنگام اظهار خشنودی یا شگفتی از چیزی یا تشویق و تحسین گفته می‌شود. خوشا، آفرین، شگفتا./ صاحب‌دل: عارف، آگاه/ جفا: بی‌وفایی، ‌ستم/ مرحمت: احسان، لطف، مهربانی.

به بالای صفحه بردن