معنی واژه‌های «حمیّت، بیغوله، ثمین، آخته» به ترتیب، کدام است؟

گزینه یک

تلاش، شاهراه، وزین، تیز

گزینه دو

جوانمردی، بیراهه، گرانقدر، کُشنده

گزینه سه

مردانگی، خرابه، ارزشمند، بُرّان

گزینه چهار

غیرت، کنج و گوشه، پر‌بها، بیرون‌کشیده

گزینه 4

حمیّت: مردانگی، غیرت / بیغوله: کنج و گوشه، خرابه، بیراهه / ثمین: پربها، گرانقدر / آخته: بیرون‌کشیده، شمشیر آخته: شمشیر بیرون از غلاف

به بالای صفحه بردن