معنی واژگان «صاحبدل، مخذول، قهر و تکیده» در کدام گزینه آمده است؟

گزینه یک

عارف - خوار - خشم - باریک‌اندام

گزینه دو

عاشق - فریب‌خورده - غضب - لاغر

گزینه سه

آگاه - زبون‌گردیده - تعصب - لاغر

گزینه چهار

سالک - زبون - فریب - ضعیف

گزینه 1

معنی درست واژگان صورت سؤال در گزینۀ اول آمده است. صاحبدل: عارف، آگاه / مخذول: خوار، زبون‌گردیده / قهر: خشم، غضب / تکیده: لاغر، باریک‌اندام

به بالای صفحه بردن