معنی واژۀ «باز» در کدام گزینه متفاوت است؟

گزینه یک

بدانگه که شد پیش کاووس باز فرود آمد از باره بردش نماز

گزینه دو

چو از خاور بیامد ماه تابان شهنشه باز مرو آمد شتابان

گزینه سه

باز دنیا شده است در پرواز درفکنده به هر دیار آواز

گزینه چهار

گویمت چگونه شود زنده کاو هلاک شود آب باز آب شود خاک باز خاک شود

گزینه 3

در اینجا «باز» یعنی شاهین و عقاب. در سه گزینۀ دیگر «باز» به‌معنی «سویِ» آمده است.

به بالای صفحه بردن