معنی واژۀ «قلب» در کدام گزینه متفاوت است؟

گزینه یک

خیال شهسواری پخت و شد ناگه دل مسکین
خداوندا نگه دارش که بر قلب سواران زد

گزینه دو

تو که کیمیا فروشی نظری به قلب ما کن
که بضاعتی نداریم و فکنده‌ایم دامی

گزینه سه

از آن پس خروشیدن، ناله خاست
ز قلب و چپ لشکر و دست راست

گزینه چهار

تهمتن به قلب اندر آمد نخست زمین را به خون دلیران بشُست

گزینه 2

در گزینۀ 2 «قلب» در معنای «دل» عضوی از بدن آمده است که می‌توان با دقتی بر روی آرایۀ ایهام تناسب قلب را با توجه به وجود کلمۀ کیمیا در معنای سکۀ تقلبی هم پذیرفت. اما در گزینه‌های 1 و 3 و 4 قلب در معنای مرکز و میانۀ سپاه آمده است. نکته: از معانی دیگر واژه قلب می‌توان به دگرگونی، واژگون شدن، فریب و مکر و حیله هم اشاره کرد.

به بالای صفحه بردن