معنی و مفهوم کدام بیت نادرست است؟

گزینه یک

نفس یک پا درون خانه یک پا در برون دارد
کسی محکم عنان بادپای عمر چون دارد (گذر عمر)

گزینه دو

گویند عشق چیست بگو ترک اختیار
هر کو ز اختیار نرست اختیار نیست (جبر عشق)

گزینه سه

تشنۀ آغوش دریا را تن‌آسانی بلاست
چون صدف هر کس که در دامان ساحل ماند ماند (نفی راحت‌طلبی)

گزینه چهار

بی تو عمری در عدم هم ننگ هستی داشتم سوختم بر خویش تا خاکسترم آمد به یاد (وجودبخشی عشق)

گزینه 4

گزینه 4: مفهوم: ویرانگری عشق و فنای هستی عاشق.

به بالای صفحه بردن